بولت چیست و چه کاربردی دارد

میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز A3 پیچ ها در طول های مختلف تولید می شوند ، و انتهای پیچ ها به طور کلی برای افزایش گرفتن چسبانده می شوند و باعث می شوند این محصول مانند یک نی باشد. بولت چیست و چه کاربردی دارد علاوه بر این ، پیچ ها بسته به کاربرد آنها […]